Inntaksreglement for Ringerike Steinerskole

INNTAKSREGLEMENT for Ringerike Steinerskole

Ringerike Steinerskole er godkjent av Utdanningsdirektoratet som et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Skolen har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. friskoleloven § 3-1.


1. Søknadsfrist er 1. mars. Søknad til Ringerike Steinerskole skal være skriftlig, og skolens søknadsskjema skal benyttes. Søkere som blir tilbudt plass må skriftlig akseptere plassen innen 7 dager etter at plassen er innvilget. Aksepten må signeres av begge foresatte dersom begge har foreldreansvar.

2. Elever kan tas inn etter 1. mars, dersom det er kapasitet i gjeldende klasse.

3. Søknader behandles av daglig leder, i samarbeid med pedagogisk leder. Når skolen mottar søknaden, blir den registrert og behandlet omgående.
Prioritering ved inntak etter søknadsfrist
Ved ledig kapasitet i den enkelte klasse etter søknadsfristens utløp, kan elever tas inn etter følgende prioritering:
1. Barn med foresatte som er ansatt ved skolen
2. Barn med søsken på skolen
3. Barn fra andre steinerskoler og steinerbarnehager
4. Barn fra nærområdet/avstand til skolen
Dersom det er flere søkere innenfor det samme prioriteringskriteriet er det søknadsdato som gjelder.
Til inntak til 9. klasse 2. halvår og 10. klasse tas kun inn elever som har gått på andre Steinerskoler.

4. Skolen forplikter seg til å informere foresatte om skolens reglement og rutiner som gjelder, samt om informasjonsmøter og annen relevant informasjon som er av betydning for foresatte. Informasjonsmøte er obligatorisk for nye 1.klasseforeldre og åpent for barnehage og småskoleforeldre/andre interesserte. Ved inntak må foresatte gjøres kjent med bestemmelser om betaling av skolepenger og elevkontrakten.

5. Klagerett:
Avgjørelsen om inntak er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens §2. Skolens vedtak kan påklages. En eventuell klage sendes til skolen. Klagefrist er 3 uker og Fylkesmannen i Vestre Viken er klageinstans.

Endringer av inntaksreglementet gjøres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i friskoleloven og forvaltningsloven.

 

Ringerike Steinerskole
Forsvarlig ledelse
Inntak
Styregodkjent: 17.06.19 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern