Ordens- og oppførselsreglement 1. – 10. klasse og SFO         

 

1.      Formål Formålet med ordensreglene er å opprettholde et godt læringsmiljø og et godt psykososialt miljø for alle. Elevene, foreldrene og ansatte ved skolen har i fellesskap ansvar for å skape et skolemiljø som fremmer trivsel, samarbeid og respekt for hverandre, samt medansvar for ivaretakelse av skolens bygninger og utstyr.  

 

2.      Lovhjemmel Ordensreglementet regulerer elevenes rettigheter og plikter på skolen, så lenge dette ikke er fastsatt i annet regelverk, jf. opplæringsloven § 2-9 og § 3-7. Reglementet inneholder regler om oppførsel, regler om hvilke sanksjoner som kan brukes mot elever som bryter reglementet, og regler om fremgangsmåten når slike saker skal behandles.

 

 3.      Virkeområde Ordensreglene gjelder for elevene i skoletiden, på skolens områder, på skoleturer ekskursjoner i skolens regi og på skolevei, så langt den enkelte skole gjøres kjent med ureglementerte forhold. Ordensreglene omfatter også det som skjer i digitale rom i skoletiden. Skolen plikter å gjøre ansatte, elever og foresatte kjent med ordens- og oppførselsreglementet.

 

 

 4.     Regler for oppførsel

4.1   Det er ikke tillatt å utsette medelever eller voksne i skolemiljøet for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, psykisk eller fysisk vold, rasisme, trakassering eller utestenging på skolen, skoleveien eller gjennom digitale medier.

4.2   Elever skal rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte.

4.3   Elevene skal være ute i friminuttene med mindre spesiell avtale er gjort med lærer.

4.4   Elever kan ikke forlate skolens område uten tillatelse fra skolens ansatte.

4.5   Elevenes mobiltelefoner og/eller smartklokker skal være avslått og blir samlet inn av lærer. Mobiltelefonene oppbevares i mobilhoteller på kontoret ut skoledagen. Om en elev likevel tar frem mobilen/smartklokken i løpet av skoledagen, vil lærer inndra dette ut dagen. Elevene henter sine mobiltelefoner/smartklokker ved skoledagens slutt. Om elever har behov for å kontakte foreldre i løpet av skoledagen, skal de benytte kontorets telefon. Reglene for mobiltelefon gjelder også bruk av privat IPad, iPod, kamera og øvrige elektroniske duppeditter og gadgets, med mindre dette er avtalt med lærer.

4.6   Skolen har ikke ansvar for private mobiltelefoner og andre elektroniske eiendeler som elevene har med til skolen, utenom den tiden de oppbevares på skolens kontor.

4.7   Elevene skal bidra til å ta godt vare på skolens inventar og utstyr. Det er ikke tillatt å ta med gjenstander til skolen som kan skade personer, bygninger eller inventar. Besittelse og/eller bruk av fyrtøy, kniv eller våpen er forbudt. Skade eller trussel om skade på personer eller skolens bygninger og utstyr er forbudt. Bruk av verktøy i forbindelse med undervisningen skal kun skje etter avtale med lærer.

4.8   Bruk av sykkel og/eller utstyr med egen fremdrift som for eksempel Hoverboard, er ikke tillatt på skolens område.  Ved bruk av slikt utstyr til og fra busstoppet ved skolen, skal elevene bruke hjelm.

4.9   Det er fra 2014 innført tobakksfri skoletid for alle elever i barne-, ungdoms- og videregående skole jfr. tobakksskadeloven§ 29. Både røyk, e-sigarer og snus er omfattet, og forbudet gjelder elevenes skoletid uavhengig av de er på eller utenfor skolens område.        

4.10 Enhver bruk, besittelse eller omsetning av alkohol eller narkotiske midler er forbudt.  

 

5.      Regler for orden

5.1   Elevene skal holde orden i skolesaker og utstyr, samt levere hjemmearbeid til avtalt tid.

5.2   Eleven plikter å komme presist til timene og ha med seg nødvendige læremidler, samt utstyr til kroppsøving og andre aktuelle aktiviteter som er spesielt avtalt med lærer.  

 

6.      Konsekvenser ved brudd på ordens- og oppførselsreglementet:        

Følgende tiltak kan iverksettes:

6.1   Kontakt med foresatte

6.2   Skriftlig melding til foresatte/elev.

6.3   Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging og lignende).

6.4   Beslaglegning av farlige gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre.

6.5   Anmerkninger og nedsatt orden og oppførsel.

Brudd på regel nr. 4 kan få følger for oppførselsvitnemålet. Etter 4 anmerkninger innkalles elev/foresatte til samtale. Etter 7 anmerkninger gis det skriftlig varsel til elever og foresatte om fare for nedsatt oppførsel.   Ved 8. anmerkning vil oppførselskarakter settes ned, dersom foresatte på forhånd er varslet, jfr. forskrift til opplæringsloven § 3-5 til § 3-7.

Brudd på regel nr. 5 kan få følger for ordensvitnemålet. Etter 4 anmerkninger innkalles elev/foresatte til samtale. Etter 7 anmerkninger gis det skriftlig varsel til elever og foresatte om fare for nedsatt orden. Ved 8. anmerkning vil orden settes ned, dersom foresatte på forhånd er varslet, jfr. forskrift til opplæringsloven § 3-5 til § 3-7.  

6.6   Ved grovere brudd på ordensreglene pkt. 4.1, 4.8 og 4.9 kan følgende tiltak iverksettes: Bortvisning er den mest alvorlige sanksjonen for grunnskolen og kan kun brukes i de mest alvorlige tilfellene eller ved gjentatte brudd på ordensreglementet. Vedtak om bortvisning fattes av daglig leder. Foresatte til elever fra 1. – 7. trinn skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen og eleven har rett til å forklare seg sammen med foresatte overfor skolen før bortvisningen.   Elever på 1. – 7. trinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer (inntil to timer) eller for resten av skoledagen. Det kreves tilsyn av eleven. Bortvisning inntil 2 timer kan delegeres lærer og krever ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Bortvisning resten av dagen, eller utvisning inntil tre dager (kun for 8. – 10. trinn) krever enkeltvedtak fattet av daglig leder, etter forvaltningslovens § 2. Skolens vedtak kan påklages. En eventuell klage sendes til skolen. Klagefristen er 3 uker og Fylkesmannen i Buskerud er klageinstans.

6.7   Straffbare forhold som alvorlige trusler, volds episoder, hærverk eller besittelse av alkohol og /eller narkotiske stoffer skal som hovedregel tas opp med politiets forebyggende tjeneste.  Dette gjelder også elever under den kriminelle lavalder (15) år. Ved en eventuell anmeldelse skal skolen konferere med elevens foreldre. Dersom en elev har begått en straffbar handling mot en ansatt eller en annen elev, skal det i vurderingen også ta hensyn til om fornærmede ønsker å anmelde forholdet. 

 

 Ordensreglement Ringerike Steinerskole. Godkjent av skolens styre 18.06.18 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern