Retningslinjer for publisering av bilder ved Ringerike Steinerskole

1. Formål

Ringerike Steinerskole ønsker å synliggjøre skolens virksomhet, aktiviteter og planer på en positiv og informativ måte, som er i overensstemmelse med gjeldende lover og retningslinjer. Når vi publiserer bilder av barn i lokalavisen, på skolens hjemmeside eller Facebook, skal vi i hvert enkelt tilfelle vurdere behovet, formålet og se på ulempene publisering kan innebære. Forut for at vi legger ut bilde skal det være innhentet samtykke. Datatilsynets retningslinjer for innhenting av tillatelse og publisering av bilder av barn skal legges til grunn for skolens publiseringspraksis. Jfr. www.datatilsynet.no.

2. Omfang

Retningslinjene gjelder skolens internettsider og legges også til grunn for bilder av barn i lokalavisene og andre trykte publikasjoner.  

3.  Ansvar/myndighet

Daglig leder er ansvarlig for bilder av barn på skolens nettsider og trykte publikasjoner, og har som ansvarlig redaktør av disse publikasjonene ansvaret for at retningslinjene blir fulgt. Retningslinjene er utarbeidet av skolens ledergruppe som også er ansvarlig for å oppdatere disse.   Når det gjelder bilder av barn på andre nettsider eller trykte publikasjoner, har redaktør av disse ansvaret for at retningslinjene blir fulgt.  

4. Definisjoner

Bilder/film av personer er å anse som personopplysninger. Dette gjelder selv om navn eller andre direkte identifiserbare kjennetegn ikke står i tilknytning til bildet.  

4.1 Ulike typer bilder

Portrettbilder er bilder der formålet er å avbilde en eller flere bestemte personer.

Situasjonsbilder er bilder av allmenn interesse hvor situasjonen er hovedinnholdet i bildet.

4.2 Samtykke

Frivillig samtykke er et samtykke som ikke er avgitt under tvang. Uttrykkelig samtykke vil si at samtykket må være en aktiv handling – som for eksempel å sende inn en svarslipp eller liknende. Informert samtykke vil si at den som avbildes/den som gir samtykke, må få tilstrekkelig informasjon til å forstå hva samtykket gjelder og hvilke konsekvenser det kan få.

5. Fremgangsmåteved innhenting av samtykke

5.1 Innhenting av samtykke

Skolen må innhente skriftlig tillatelse fra foresatte, for at det skal kunne publiseres bilder av barn på skolens internettsider eller øvrige publikasjoner. Personopplysningsloven har følgende krav til samtykket: Det skal være en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den det gjelder. Alle tre kravene må være oppfylt for at samtykket skal være gyldig. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Bildene skal alltid slettes når samtykket er trukket tilbake. Selv om det ikke er noen lovbestemmelse som stiller krav om at et samtykke skal være skriftlig, må det ikke være rom for tvil om et samtykke virkelig er gitt eller ikke. Det er den som har publisert bildene som skal bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke i den konkrete situasjonen virkelig foreligger.

5.2. Rutiner for innhenting av samtykke

Skolene må ha gode rutiner for innhenting av samtykke og bruk av disse og samtykket fra foresatte innhentes ved at skjema med underskrift returneres til skolen. 

5.3. Opplysninger om mulighet for misbruk av opplysninger på internett

I forbindelse med at det innhentes samtykke til bruk av bilder må det opplyses om mulige risikoforhold.  Publisering på internett innebærer spredning av personopplysninger som det er vanskelig å se omfanget av. Et oppslag på internett er tilgjengelig for et nærmest ubegrenset antall brukere i hele verden i det øyeblikket det er lagt ut. Det er mange grunner til å verne barn mot enkelte miljø eller personer. FNs Barnekonvensjon sier at barn har rett til beskyttelse mot uønsket og skadelig materiale og uønsket og farlig oppmerksomhet. Opplysninger kan f.eks. brukes i direkte markedsføring, videresalg eller til andre framstøt overfor mindreårige. Bildene kan hentes, manipuleres og brukes/misbrukes. I situasjoner hvor det er strid om omsorgsretten eller andre konfliktfylte familieforhold kan barn bli oppdaget ved søk på internett.

5.4. Nærmere om ulike typer bilder

I overensstemmelse med Åndsverkloven § 45c skiller vi mellom fotografier som avbilder en person og fotografier av allmenn interesse hvor situasjonen er hovedinnholdet i bildet.  

Portrettbilder: Hovedformålet med portrettbilder er å avbilde en eller flere bestemte personer. Hovedregelen er da at man alltid skal ha samtykke fra de avbildede før bildet legges ut på nett.   Regelen er begrunnet i at en slik publisering vil kunne medføre ulemper for de som er avbildet da noen vil føle det ubehagelig at bilder, gjerne sammen med opplysninger om navn eller lignende, gjøres tilgjengelig for alle. Denne ulempen vil normalt veie tyngre enn interessen i offentliggjøringen. Dette betyr for eksempel at om en skole vil offentliggjøre klassebilder, kan dette bare skje om et uttrykkelig samtykke er innhentet fra alle de avbildede.

Situasjonsbilder: Situasjonsbilder er bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige formålet med bildet. F. eks en gruppe barn på en forestilling, 17. mai tog, et idrettsarrangement eller hendelser som har allmenn interesse.   Utgangspunktet her er at situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Det skal likevel alltid foreligge en helhetsvurdering bak offentliggjøringen, der man vurderer formålet opp mot hensynet til de som er avbildet.

5.5. Bilder og navn

Vi skal unngå koblinger mellom bilder av enkeltbarn og fullt navn.

5.6. Intern kontroll/avviksbehandling

Skolens ledelse vil gjennomføre stikkprøvekontroll i forhold til om gjeldende retningslinjer følges og følge opp avviksmeldinger ved brudd på retningslinjene for publisering av bilder.

6. Referanser

https://www.datatilsynet.no/Global/04_veiledere/I_beste_mening_Bokmaal_nettversjon.pdf

www.datatilsynet.no

http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-barnets-rettigheter-Barnekonvensjonen

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern